Thứ Năm, 16 tháng 5, 2013

Bói toán không phải mê tín

0 nhận xét

Đến những năm Càn Nguyên thời Đường Túc Tông, dòng họ ông có một cụ già tên là Lý Tri Vi, rất giỏi thuật chiêm tinh, hễ xem mệnh bói quẻ, dự đoán họa phúc cát hung, thì ắt nói trúng cả ngày, không sai tý nào.

Posted by R2blog. R2blog auto post for blogspot. Download at http://R2blogger.blogspot.com


0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Hãy chia sẻ ý kiến, suy nghĩ của bạn!