Thứ Năm, 16 tháng 5, 2013

Nước mắt và từ bi của Phật

0 nhận xét

Lão Từ nói: "Thượng thiện nhược thuỷ. Thuỷ thiện lợi vạn vật nhi bất tranh. Xử chúng nhân chi sở ố, cố cơ vu Đạo".

Posted by R2blog. R2blog auto post for blogspot. Download at http://R2blogger.blogspot.com


0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Hãy chia sẻ ý kiến, suy nghĩ của bạn!